MVO Platform Noord

Het MVO Platform Noord is opgericht door de MVO alliantie Noord Nederland en in eigendom en beheer bij MVO partnerbedrijf NEWZ Media in Assen.

Het is een open platform – iedereen kan meedoen: zowel halen als brengen!

MVO Alliantie

Het platform is ontwikkeld door partners van de MVO alliantie en vervolgens is het in eigendom en beheer gebracht bij NEWZ Media. Het gebruik van de digitale MVOgids via de app is en blijft gratis. De kosten voor beheer en verdere ontwikkeling worden gedekt door het bieden van advertentiemogelijkheden, bijvoorbeeld voor vraag en aanbod op de MVO markt.

Wij hopen dat dit platform kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een circulaire en inclusieve economie en samenleving in Noord Nederland en ook voor nieuwe netwerken en programma’s een handig informatiekanaal kan zijn voor verdere bewustwording en ontwikkeling in de transities die wij de komende jaren op alle duurzaamheidsdoelen gaan doormaken.

Noor van Leeuwen, MVO alliantie Noord Nederland

Richard Lunenborg, NEWZ Media Assen

MVO alliantie Noord Nederland – wie zijn we en wat doen we?

De MVO alliantie Noord Nederland is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties (publiek en privaat) in de drie Noordelijke provincies.

De alliantie is eind 2015 opgericht om in Noord Nederland bewustwording en actief handelen rond sociaal en duurzaam ondernemen te bevorderen en te versnellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betreft profit en no-profit organisaties. Het gaat om de maatschappelijk impact van bedrijven en organisaties in onze regio en daarbuiten. Om het streven naar en schoon milieu en klimaat, een circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Aansluitend bij het Programma Ambitie 2020 van MVO Nederland zijn wij in Noord Nederland in 2016 gestart met een regionaal programma voor ‘Ambitie 2020’.

Eind 2019 is dit programma afgerond en zijn de resultaten geborgd bij alliantiepartners.

De MVO alliantie blijft verantwoordelijk voor de toekenning van MVO certificaten en het toezicht op de verdere ontwikkeling van het MVO Platform Noord en de digitale MVO gids.

Voor dat toezicht is een adviesraad ingesteld die de ontwikkeling van platform en gids alsmede de toekenning van MVO certificaten kritisch zal blijven volgen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (en werken) – wat bedoelen we daarmee?

Bij MVO gaan we uit van het toenemende bewustzijn dat ondernemen niet alleen om winst maken gaat, maar dat het ook gaat om de impact die je bedrijf op de maatschappij en de omringende wereld heeft. Die moet niet negatief zijn (door vervuiling, afvalproblemen of grote CO2 uitstoot, maar positief worden door te verduurzamen en uiteindelijk ook circulair te gaan werken. We zitten met elkaar in een transitie die uiteindelijk moet leiden tot een circulaire economie en samenleving.

  • People-Planet-Profit

Bij MVO gaat het om zowel sociaal als duurzaam ondernemen met ‘impact’: winst/effect voor het eigen bedrijf, maar ook voor de samenleving.

  • Think global – act local!

MVO gaat over het hele brede spectrum van alles wat we op aarde als mensen moeten doen om onze planeet ook in de toekomst voor iedereen leefbaar te houden. Maar we koppelen dat direct aan de mogelijkheden van het eigen handelen: kijk wat je in de praktijk vanuit je eigen werkzaamheden (als bedrijf of organisatie) hieraan kunt bijdragen. Die verbinding laten we zien in de MVO gids, waar de wereld-duurzaamheidsdoelen van de VN gekoppeld worden aan de prestaties van je eigen bedrijf en bedrijfsvoering.

  • Circulair

MVO betekent ook samen toegroeien naar een circulaire (regionale) economie. Het gaat om circulair denken en doen en dat begint al thuis en in het onderwijs. Bedrijven werken aan het circulair maken van hun processen en ketens. Opdat er uiteindelijk geen grondstoffen meer verloren gaan en alles weer in de kringloop een plaats krijgt. Afval bestaat dan niet meer en de CO2-uitstoot is dan sterk gereduceerd.

  • Inclusief

Met MVO nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid in de samenleving door het samen zorgen voor betekenisvolle arbeid, zinvolle dagbesteding en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Arbeid wordt zo aangepast en begeleid dat ook mensen met beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

  • Regionaal

MVO betekent ook samenwerken en kennis delen in je eigen regio. Gebruik maken van kennis en van producten/diensten uit de directe omgeving. Hiermee kunnen we mobiliteit en transportbewegingen terugdringen en innovaties doorvoeren, zodat we onze bedrijven in de regio toekomstproef maken.

De MVO alliantie als samenwerkingsverband

De MVO alliantie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven en organisaties samen activteiten en projecten uitvoeren. Dit samenwerkingsverband is in 2016 opgericht.

De stichting AssenvoorAssen en MVO Nederland hebben de eerste vier jaar voor de coördinatie en communicatie gezorgd. Dat is nu overgenomen door alliantiepartner Newz, die ook het MVO Platform Noord en de MVO gids beheert.

De alliantie werkt zonder eigen rechtspersoon, organisatie en middelen. Het zijn de partnerorganisaties die zélf bepalen wat ze samen willen realiseren en dat dan ook zelf doen. Daarbij dragen ze als partner zelf de kosten van hun inspanningen.

De organisatie kent een coördinator (de verbinder in het netwerk) en een alliantie-adviesraad (partners die meehelpen om de integriteit van de MVO gids en de door de alliantie uitgegeven MVO certificaten te bewaken en om de verdere ontwikkeling van het digitale MVO Platform Noord aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de regio.

Wat doen we?

Bij de oprichting in 2016 werd besloten om als partners samen een vierjarig programma uit te gaan voeren: ‘Ambitie 2020’ in navolging van het gelijknamige programma van MVO Nederland dat was gericht op het Klimaatakkoord van Parijs. Per 1-1-2020 is dit programma afgesloten en eind 2019 zijn de resultaten overgedragen aan betrokken alliantiepartners. De MVO alliantie blijft na 2020 haar verbindende netwerkrol in de regio vervullen en richt zich daarbij vooral op de verdere ontwikkeling van de MVO gids als digitaal MVO platform voor Noord Nederland en het ondersteunen van (MKB) bedrijven en organisaties die daar in meedoen.

Wisselende partners

De MVO alliantie is opgezet als een organisch samenwerkingsverband waarin partners zelf kiezen wanneer en waarmee zij actief worden in de samenwerking. In de ontwikkelfase van een project zijn vaak andere partners (bv kennisinstellingen) actief dan in de uitvoeringsfase. Maar allemaal blijven ze deel uitmaken van het alliantienetwerk en de samenwerking.

Partners betrokken bij de oprichting

MVO platform Stichting AssenvoorAssen, Natuur-en Milieufederatie Drenthe, Ecostyle, DZyzzion, VNO-NCW Noord, MKB Noord, MVO Nederland, Distrivers, Groene Zaak, Deloitte, Rostama, Educohof Emmen, Green Drinks ZO Drenthe, De Uitdaging Hoogeveen, Gemeente Assen, Werkplein Drentsche Aa, Alescon, Rabobank Assen-Noord Drenthe, Univé, Klok Beheer en Onderhoud, De Nieuwe Kolk Assen, REIN Advocaten en Adviseurs, Niquell organisatiebureau, Noorden Duurzaam, Groningen 3P0, PMOG Groningen, UWV Groningen.

Tijdens de uitvoering van het Programma Ambitie 2020 gingen meer bedrijven en organisaties als partner meedoen in de projecten. In totaal kwam het aantal projectpartners tijdens de programmaperiode op een 70 bedrijven met 90 personen.

Programma en projecten ‘Ambitie 2020’

Na de oprichting van de MVO alliantie werd begin 2016 besloten om als partners samen een vierjarig programma uit te gaan voeren: ‘Ambitie 2020’ in navolging van het gelijknamige programma van MVO Nederland en het Klimaatakkoord van Parijs. Per 1-1-2020 is dit programma afgesloten en in 2019 zijn de resultaten overgedragen aan betrokken alliantiepartners.

Het programma ‘Ambitie 2020’ werd door de alliantiepartners gebaseerd op een ‘schijf van vijf’ voor duurzame en sociale projecten:

Dit heeft geresulteerd in vier grote alliantieprojecten die in de programmaperiode 2016-2020 in Noord Nederland zijn uitgevoerd:

1. Project SO2 – Sociaal Ondernemerschap en Sociaal Ondernemen

Projectpartners: Stichting AssenvoorAssen, Cosium, WerkinZicht/arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe, Alescon, SER Noord Nederland, VNO-NCW en MKB Noord, FNV Noord Nederland, Hanzehogeschool Groningen, MVO Nederland, Sympany, Van Hulley, Empatec, Stenden Hogeschool, Buro Bries, PNO consultants, LTO Noord.

Projectonderdelen en resultaten/vervolg:

Meer informatie:

2. Project ‘Koplopers in duurzaam ondernemerschap’

Projectpartners:

Stichting AssenvoorAssen, DZyzzion, Natuur-en milieufederatie Drenthe, Rabobank Assen-Drenthe met financiële steun van de gemeente Assen en Provincie Drenthe

Projectonderdelen en resultaten/vervolg:

Dit project is uitgevoerd in de gemeente Assen en kent drie deelprojecten: 3 koploperprojecten voor ondernemers, 3 ketenprojecten voor bedrijven/organisaties in zorg, voeding en bouw en cross-over kennisdeling via een conferentie, masterclasses en bijeenkomsten voor ondernemers in Assen.

Uitreiking certificaten

De partners hebben hun samenwerking en de meerwaarde daarvan geëvalueerd en gaan zelf verder met volgende projecten, waarbij de samenwerking en kennisdeling de komende jaren wordt voortgezet. In Drenthe gaat de NMFD verder met ketenprojecten, DZyzzion gaat verder met koploperprojecten bij andere gemeenten, de Rabobank met kennisdeling met bedrijven en de stichting AssenvoorAssen met ondernemersbijeenkomsten en conferenties.

Meer informatie:

Koploperprojecten

3. Project ‘Groene Golf’ / netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland

Groene Golf MVO

Dit project was een soort drie-traps raket: Het is in 2015/6 gestart als schoolproject van het Drenthe College (met junior MVO ambassadeurs en een MVO scan voor stagebedrijven), daarna is in 2017 een onderzoek verricht naar de algemene stand van zaken rond duurzaamheid in het onderwijs met een subsidie van DuurzaamDoor/provincie Fryslân en op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is begin 2018 door alle Noordelijke MBO/HBO instellingen in het Noorden het netwerk Circulair Beroepsonderwijs opgericht, waarin docenten en medewerkers kennis delen over de ontwikkelingen in duurzame bedrijfsvoering en duurzaamheid in onderwijs.

Partners in het project Circulair Beroepsonderwijs

  1. Groene golf: Drenthe College en stichting AssenvoorAssen
  2. Onderzoek: JIN-Climate&Sustainability, GOED (Gelderblom Ontwikkeling en Duurzaamheid), DuurzaamDoor, IVN, IkCirculeer, stichting SRF
  3. Netwerk: alle Noordelijke MBO- en HBO-instellingen met participatie vanuit RUG

Projectonderdelen, resultaat en vervolg

Het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland wordt gedragen door alle Noorderlijke beroepsonderwijsinstellingen en richt zich op het stimuleren van circulair beroepsonderwijs en een duurzame bedrijfsvoering van de instellingen zelf.

Door samenwerking met Noordelijke onderwijsprogramma’s zoals ‘Energy College’ koppelen we informatie, communities en activiteiten via de MVOgids.nl

Meer informatie:

4. Project ‘MVO laat je zien!’ / de MVOgids+ app als regionaal MVO platform

Partners in project ‘MVO laat je zien!’ en de MVO gids

Dit project is gestart vanuit Stichting AssenvoorAssen met lectoren, docenten en Noordelijke  ICT bedrijven, Buro Bries, NL projecten, Newz Media&Marketing en deelnemers van Koploperprojecten uit Groningen Friesland en Drenthe. De MVOgids-app werd gebouwd in interactie met regionale ondernemers en met financiële steun de Regio Groningen-Assen.

MVO Certificaat

Projectresultaat en vervolg

Er is een digital regionaal platform :’ MVO Platform Noord’ ontwikkeld waar alle Noordelijke bedrijven en organisaties informatie en ondersteuning kunnen vinden voor hun verdere ontwikkeling als duurzaam en sociaal bedrijf en zo kan bijdragen aan een circulaire economie en inclusieve samenleving.

De toekomst van dit platform is geborgd door beheer en organisatie te beleggen bij alliantiepartner NEWZ Media in Assen.

De kwaliteit van de MVO gids borgen we door als voorwaarde te stellen dat bedrijven die zich presenteren in deze gids/op dit platform met een MVO certificaat moeten laten zien dat zij actief en bewust bezig zijn met MVO. Een alliantie-adviesraad draagt bij aan het bewaken van de integriteit van de MVO gids en het MVO certificaat.